Hjem > Ved dødsfall > Ulike livssyn

Ulike livssyn

Norge er et flerkulturelt samfunn med mange ulike livssyn. Ritualene rundt en gravferd kan være svært forskjellige – avhengig av både religion og tradisjon. Vi i Engeseth tilrettelegger seremonier med ulikt religiøst innhold.

Det er svært viktig for oss at gravferden skjer i tråd med avdødes livssyn og pårørendes ønsker.

Humanistisk gravferd

Alle som ønsker kan velge humanistisk begravelse, selv om avdøde ikke var medlem i Human-Etisk forbund. Humanistisk gravferd (Tidligere Borgerlig gravferd) er en høytidelig seremoni på et humanistisk verdigrunnlag. Seremonien foregår uten prest eller annen representant fra kirken, og blir gjennomført uten religiøse ritualer. Seremonien kan brukes både ved begravelse med kiste, urne-bisettelse og askespredning. Vi kan bistå med alt det praktiske, uansett om du ønsker bistand til hele eller deler av seremonien. Sammen med deg setter vi opp en fin seremoni med innslag fra sanger, minneord, musikk og blomster. Dersom du ønsker andre innslag, som for eksempel dikt og soloinnslag kan vi også være behjelpelig med dette.

Katolsk seremoni

Den katolske tro var den opprinnelige kristne tro i Norge. En katolsk begravelse finner ofte sted under en rekviem-messe, men kan også gjennomføres ved en enklere seremoni uten messe. Rekviem-messen er en nattverdsgudstjeneste som gjenskaper Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse. Prestens preken er en forkynning av det håp som bygger på oppstandelsen. Ved bisettelse ber presten en bønn, etterfulgt av jordpåkastelse. Under begravelse blir kisten velsignet ved gravplassen, og presten senker kisten med vievann. Røkelse tennes før jordpåkastelse.

Muslimsk seremoni

Etter muslimsk tradisjon skal begravelsen skje så fort som mulig. Dette bistår vi med å få gjennomført dersom det er ønskelig. Hellig vask blir vanligvis foretatt på sykehus etter avtalt tid, den avdøde svøpes inn i hvite laken og legges i kiste. Deretter kjøres kisten til avtalt moské eller til gravlunden hvor den avdøde skal gravlegges. Vi hjelper til med informasjon om de alternative gravplassene. Seremonien ledes på ønsket språk av en imam som har ansvaret for bønn og ritualer. Etter seremonien bæres kisten til graven og den avdøde gravlegges i en gravlund for muslimer. I Norge er det nødvendig å gravlegges i kiste på grunn av regelverket rundt dette.

Hinduistisk gravferd

Etter hinduistisk tro skal den avdøde kremeres så fort som mulig, helst innen 24 timer. Før selve kremasjonen er det normalt ingen seremoni. Seremonien finner som regel sted i forbindelse med selve kremasjonen. Etter kremasjonen kan seremoniene enten holdes i krematoriet, i et hindutempel eller i den avdødes hjem. Seremonien inneholder lovprisning og tekstlesning og minnetale. På alteret er det vanlig å plassere bilder og religiøse symboler. Vi bistår med alt det praktiske i samarbeid med de pårørende. Etter hinduistisk skikk skal asken spres i vann. Dette kan være vanskelig i Norge på grunn av regelverket. Derfor må ofte urnen gravsettes, eller alternativt fraktes til India slik at innholdet kan bli spredt i Indias hellige elv. Dersom man velger å gravsette urnen, settes den ned på en minnelund.