Hjem > Ved dødsfall > Gravsted

Gravsted

Alle som bor i kommunen ved sin død har rett til fri grav i nytt gravsted tilvist av kirkegårdsmyndighetene. Som utgangspunkt så skal den avdøde gravlegges i den kommunen den avdøde hadde sin folkeregistrerte adresse, men det er også mulig å søke om gravlegging i en annen kommune.

Det skilles mellom urnegrav og kistegrav, og enkel og dobbel kistegrav

Nytt gravsted

Ved nytt gravsted kan innbyggere i kommunen velge ny grav på alle kommunens kirkegårder. (Med unntak av Asker Kirkegård, der får kun de som bor innenfor Asker menighets grenser tildelt nytt gravsted.)

Gammelt gravsted

Dersom familien allerede har et gravsted som de ønsker å benytte, så må familien kontakte gravferdskontoret for å få bekreftet om dette kan benyttes. Dette er fordi det kan gjelde fredningsbestemmelser eller andre forhold som gjør at det ikke lenger er mulig å benytte denne plassen. Noen gravsteder kan benyttes til urne, men ikke til kiste.

Anonym minnelund

En anonym minnelund er en park eller et spesifikt område på en gravlund der det er en eller flere anonyme graver, eller et sted for å minnes en eller flere avdøde personer. Pårørende kan ikke være med på urnenedsettelsen. Det er kun gravferdsmyndighetene som skal vite nøyaktig hvor urnene er satt ned. Et fellesmonument uten navn blir satt opp der man kan legge blomster.

Navnet minnelund

Ved en navnet minnelund blir navn, fødsel- og dødsdato skrevet inn i det felles monumentet. Som begravelsesbyrå har ikke vi myndighet til å bestemme hvor gravstedet skal være, men vi kan bidra med kommunikasjon og dialog med myndighetene slik at vi sammen finner frem til en passende plassering for gravstedet.